Một số quy định về lựa chọn lan can phòng hộ của các nước trên thế giới