Hàng ngày các quản lý viên sẽ cập nhật những tài khoản đã bị khóa tại đây bao gồm các thông tin: