Đối với mã vạch GS1 , Giữ Số Chỉ thị là Trừ khi Không Sử dụng trong Thứ bậc của Bao bì