Than công nghiệp là cách gọi cụ thể về than đá được dùng trong công nghiệp. Những tính chất về than được chọn lọc kỹ hơn, sao cho phù hợp với đặc điểm của từng lĩnh vực sản xuất.