2. Phương pháp giải quyết thiên nhiên đánh lửa được ở bếp gas du lịch